PITS studie

36 participerende centra

Aantal inclusies: 682

Huidige stand van zaken: korte termijn follow-up bijna compleet, lange termijn volgt

Doel:

De PITS studie heeft als doel inzicht te krijgen in de typen chirurgische behandelingen voor sinus pilonidalis, de frequentie van uitvoering en de uitkomsten.

Sinus pilonidalis is een aandoening die met name voorkomt in en rond de bilnaad. Het geeft een grote ziektelast bij een veelal jonge patiëntenpopulatie, en per jaar worden er ongeveer 8000 operaties voor uitgevoerd in Nederland. Ingegroeide haren zorgen voor chronische, recidiverende ontstekingen waarbij abcesvorming kan optreden. Chirurgie is de meest toegepaste behandeling voor een sinus pilonidalis. Momenteel is het niet duidelijk wat de optimale chirurgische behandeling is voor welk type sinus pilonidalis (simpel of complex), door een gebrek aan zowel gedegen vergelijkende studies als een universeel geaccepteerd en gevalideerd classificatiesysteem.

Daarom onderzoekt de PITS studie welke chirurgische behandeling voor symptomatische sinus pilonidalis de beste uitkomsten heeft.

Onderzoeksvragen

Welke chirurgische behandelingen worden voor een symptomatische sinus pilonidalis in Nederland uitgevoerd en wat zijn de uitkomsten van deze technieken met betrekking tot;

• Verschillende subtypen sinus pilonidalis
• Tijd tot wondgenezing
• Ervaren pijnscore
• Kwaliteit van leven
• Duur tot hervatten van dagelijkse activiteiten
• Risicofactoren voor falen therapie
• Complicaties zoals wondinfectie, wond dehiscentie, huidnecrose, huidverbranding, seroom, nabloeding, abces, heropname, persisterende klachten, recidief en niet-genezende wond
• Reden voor gekozen therapie door de chirurg
• Economische evaluatie
• Ervaring van patiënten

Onderzoeksopzet

Alle patiënten van 16 jaar en ouder die geopereerd worden vanwege een symptomatische sinus pilonidalis kunnen meedoen aan deze studie. U zal samen met de arts besluiten wat de beste behandeling is. Wij vragen voor dit onderzoek alleen of we de gegevens van de patiënt mogen gebruiken en of jullie mee zouden willen helpen door vragenlijsten in te vullen.
Het maakt voor de behandeling dan ook niet uit of jullie meedoen aan het onderzoek of niet. De keuze voor participatie aan de studie heeft dus geen invloed op welke behandeling er wordt gekozen.
Voor verdere informatie over de studie kunt de informatie brief lezen.

Contact
Coördinerend arts-onderzoeker
Drs. Noor Huurman
M: e.a.huurman@asz.nl of info@pitsstudie.nl